Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Tư vấn về bồi thường khi có đường dây điện cao thế đi qua ?

(Số lần đọc 638)
Nguyên tắc bồi thường, điều kiện bồi thường, mức bồi thường theo quy định của pháp luật trong từng trường hợp có đường dây điện cao thế đi qua.

I. Căn cứ pháp lý

  • BLDS 2015
  • NQ 03/2006/ HĐTP

II. Nội dung tư vấn

1/ Tại Khoản 2 Điều 633 BLDS quy định : " Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra"  và theo hướng dẫn tại điểm 2a Mục III NQ 03/2006/ HĐTP  thì : "Chủ sở hữu đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ là đang thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lý nguồn nguy hiểm cao độ, nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ nguồn nguy hiểm cao độ.".

Từ những thông tin mà bạn nêu ra và căn cứ những điều luật trên, xác định được trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra của 2 doanh nghiệp đối với diện tích đất bị ảnh hưởng và số cây trồng bị ảnh hưởng của gia đình bạn.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định tại Điều 605 BLDS :

"Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường."