Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Xin xác nhận nhân khẩu

(Số lần đọc 4672)
Việc xác nhận nhân khẩu là việc vô cùng cần thiết trong trường hợp đổi sổ mới, cấp lại,…Việc xác nhận nhân khẩu giúp chúng ta biết chi tiết tại thời điểm cấp giấy sử dụng đất gia đình có những ai nhằm xác minh những thông tin chưa rõ, chưa thống nhất, từ đó để thuận tiện trong các giao dịch.

Định nghĩa

Giấy xác nhận nhân khẩu là giấy tờ xác nhận nhân khẩu trong hộ gia đình trong trường hợp không thể căn cứ vào sổ hộ khẩu. Đơn xin xác nhận nhân khẩu được sử dụng trong những trường hợp sau: Xác nhận chính xác là công dân đã đăng ký thường trú tại địa điểm cụ thể nào, hoàn thành giấy tờ thủ tục cần thiết khi không có sổ hộ khẩu; Thủ tục thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ.

Thẩm quyền

1. Công an huyện, quận, thị xã hoặc công an xã, thị trấn

Theo Điều 21 Luật Cư trú quy định: Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

- Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

- Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Như vậy bạn phải xem xét vào nơi mình thường trú ở đâu để đi xác nhận nhân thân đúng địa chỉ. Nếu bạn thường trú ở thành phố thuộc trung ương thì làm đơn gửi Công an quận, huyện, thị xã. Còn nếu bạn thường trú ở tỉnh thì làm đơn gửi Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh để xác nhận nhân khẩu trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân xã.

Quy định về việc nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Luật Đất đai 2003 cũng như Luật Đất đai 2013 vừa ban hành đều có quy định về trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Luật Đất đai năm 2003: “trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất”

- Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai có đoạn: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.”

*Trong trường hợp nếu trước đây, gia đình bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã thì Ủy ban nhân dân xã vẫn còn lưu hồ sơ ban đầu về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn xác nhận tại Ủy ban nhân dân xã với nội dung: xác nhận các thành viên trong hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn cứ theo hồ sơ gốc còn lưu tại xã).

Mẫu đơn

Căn cứ Thông tư Số: 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 09 năm 2014 thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú có thể sử dụng mẫu HK03 để xác minh nhân khẩu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK03 ban hành
theo TT số 
36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………………

Đề nghị xác minh trường hợp:

1. Họ và tên (1):             

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):             

3. Ngày, tháng, năm sinh:…......../......…/…............ 4. Giới tính:             

5. Nơi sinh:             

6. Nguyên quán:             

7. Dân tộc:……...........................…… 8. Tôn giáo:……………. 9. Quốc tịch:             

10. CMND số:………....................…………… 11. Hộ chiếu số:             

12. Họ tên cha: ………..........................……. 13. Họ tên mẹ:             

14. Họ và tên chủ hộ:…….........................……………… 15. Quan hệ với chủ hộ:             

16. Nơi thường trú:             

             

17. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:             

             

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:             

             

NỘI DUNG XÁC MINH (2)

             

             

             

             

             

             

             

Kết quả xác minh xin gửi về              

………………………………………. trước ngày……tháng…...năm…….

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày…..tháng….năm…..
TRƯỞNG CÔNG AN..............
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

……………………….

……………………….

TRẢ LỜI XÁC MINH

 

1. Kết quả xác minh (3):