Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Thông tư 129/2019/TT-BQP

(Số lần đọc 536)

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2019/TT-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2019

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thhành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh v
à Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- C
ông báo; Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, PC, TTLT; Nhung 92.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2019/TT-BQP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản, Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh

1

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐTBNV 04/12/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

2. Quân nhân chuyên nghiệp, cônnhân và viên chức quốc phòng

2

Thông tư

30/2007/TT-BQP 26/02/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cn cho Quân đội

3

Thông tư

03/2008/TT-BQP 09/01/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

3. Chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn

4

Thông tư

131/2013/TT-BQP 08/5/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Quân báo - Trinh sát thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng

4. Công tác kỹ thuật

5

Thông tư

1691/TT-QP 08/7/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

6

Thông tư liên tịch

03/TTLT-BQP-BCA 17/8/1998

Hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

5. Công tác chính sách

7

Thông tư

148/2012/TT-BQP 20/11/2009

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu

8

Thông tư liên tịch

190/2005/TLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 cua Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đi với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982

6. Công tác Hậu cần

9

Thông tư

215/2013/TT-BQP 13/12/2013

Về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

10

Thông tư

118/2015/TT-BQP 13/10/2015

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

11

Thông tư

196/2010/TT-BQP 26/11/2010

Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ Quân đội

7. Công tác Tài chính

12

Quyết định

159/2004/QĐ-BQP 02/12/2004

Về việc ban hành Quy định điều tiết thu nộp đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

13

Quyết định

126/2007/QĐ-BQP 15/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Bộ Quốc phòng

14

Quyết định

185/2007/QĐ-BQP 10/12/2007

Quản lý tài chính và một số chế độ chính sách áp dụng đối với các dự án thuộc Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo

15

Quyết định

161/2008/QĐ-BQP 12/12/2008

Quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn huy động, đóng góp từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

8. Công tác pháp chế

16

Quyết định

163/2008/QĐ-BQP 16/12/2008

Về việc phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phm pháp luật năm 2009

17

Thông tư

98/2009/TT-BQP 03/11/2009

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

18

Thông tư

143/2010/TT-BQP 21/10/2010

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

19

Thông tư

213/2011/TT-BQP 09/12/2011

Phê duyệt Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2012

20

Thông tư

124/2012/TT-BQP 22/11/2012

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

21

Thông tư

216/2013/TT-BQP 16/12/2013

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

22

Thông tư

75/2011/TT-BQP 23/5/2011

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng

23

Thông tư

181/2014/TT-BQP 22/12/2014

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

24

Thông tư

02/2015/TT-BQP 12/01/2015

Quy định và hướng dẫn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

25

Thông tư

142/2015/TT-BQP 18/12/2015

Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

26

Thông tư

09/2017/TT-BQP 18/01/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Quốc phòng

27

Thông tư

297/2017/TT-BQP 30/11/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Quốc phòng

TAGs:Thông tư 129/2019/TT-BQP

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Luật đất đai 2003
Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 và hết hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
Luật đất đai năm 2013
Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2014
Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Luật có hiệu lực từ 01/01/2015
Bộ luật Lao động năm 2012
Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/5/2013
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 ( hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
Luật số: 19/2003/QH11
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ( có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
Luật số: 101/2015/QH13
Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Số: 100/2015/QH13
Bộ luật hình sự năm 1999 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10
Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/07/2016
Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Bộ Luật dân sự số: 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015./.
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp

Nguyễn Văn Tiến
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý


Vũ Thị Hiếu
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý

Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software