Hotline: 098.203.3335
TRANH TỤNG - TỐ TỤNG HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - ĐẤT ĐAI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP


Trụ sở chính:
Trụ sở chính: 38LK9, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Hà Nội

098 203 3335 (24/7)
luathongthai@gmail.com

Hướng dẫn 297/NHCS-TDNN

(Số lần đọc 624)
Hướng dẫn 297/NHCS-TDNN thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/NHCS-TDNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHO VAY NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2012/QĐ-TTg NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

I. CHO VAY ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đối tượng được vay vốn

Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (sau đây gọi là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp)

Riêng người lao động thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, khi đi làm việc ở nước ngoài được thụ hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; việc cho vay thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 và các văn bản chỉ đạo hiện hành của Tổng giám đốc.

2. Điều kiện vay vốn

Người lao động phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi;

b) Có Quyết định thu hồi đất với thời hạn trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực;

c) Được bên tuyển dụng (Doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - sau đây gọi là Doanh nghiệp xuất khẩu lao động) chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (có hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động với đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp xuất khẩu lao động).

3. Mức cho vay

Mức cho vay được xác định theo nhu cầu và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa bằng tổng các khoản chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định được ghi trên Hợp đồng và không vượt quá mức trần cho vay theo từng thị trường lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định từng thời kỳ.

Hiện nay, mức trần cho vay theo từng thị trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại phụ lục đính kèm văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLDNN ngày 09/9/2009 về mức chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài và văn bản số 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/10/2011 về việc bổ sung mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở Malaysia.

Trong mức cho vay không bao gồm các khoản chi phí ngoài Hợp đồng như: học phí học nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật; lệ phí làm visa, hộ chiếu, khám sức khỏe, lệ phí lý lịch tư pháp, do người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp khi đi xuất khẩu lao động được Nhà nước hỗ trợ 100% các khoản chi phí này.

4. Hồ sơ vay vốn

a) Ngoài các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ vay vốn theo quy định hiện hành của chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, người vay phải có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã).

b) Trường hợp người có tên trong Quyết định thu hồi đất nông nghiệp không phải chủ hộ và không trùng với người đứng tên vay trong Sổ vay vốn (hộ đã vay vốn NHCSXH) thì người vay đề nghị UBND cấp xã xác nhận quan hệ của người vay và người lao động thuộc đối tượng được vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là vợ, chồng, bố, mẹ,... của người có tên trong Quyết định thu hồi đất đang trong cùng hộ khẩu của gia đình.

5. Các quy định khác

Các quy định khác về: lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, phương thức cho vay, chi trả phí dịch vụ ủy thác cho đơn vị nhận ủy thác và hoa hồng cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn, quy trình cho vay, xử lý nợ bị rủi ro,... được thực hiện như chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008.

6. Hạch toán kế toán

NHCSXH nơi cho vay sử dụng tài khoản cho vay đi lao động nước ngoài, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để hạch toán các khoản cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, chi phí học tập cho học sinh sinh viên theo chế độ quy định.

II. CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được NHCSXH ưu tiên cho vay vốn để tạo việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHCSXH.

III. CHO VAY THEO CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên thì được vay vốn chương trình cho vay học sinh sinh viên theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. NHCSXH địa phương làm việc với các cơ quan có liên quan tại địa phương để nắm được số lượng lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, lập kế hoạch nhu cầu về vốn cho vay theo quy định; đồng thời triển khai việc cho vay theo hướng dẫn của Tổng giám đốc tại văn bản này và các văn bản hiện hành.

2. Hàng tháng, NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc báo cáo thống kê áp dụng trong hệ thống NHCSXH. Việc báo cáo kết quả thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo chương trình này để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giải quyết việc làm và chi phí học tập cho học sinh sinh viên được thống kê vào báo cáo của chương trình cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, chương trình cho vay giải quyết việc làm, chương trình cho vay học sinh sinh viên.

3. Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Vì vậy, NHCSXH các cấp tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg và nội dung văn bản hướng dẫn cho vay này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cán bộ Tổ tiết kiệm và vay vốn để triển khai chương trình cho vay này theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn tới đông đảo quần chúng nhân dân biết để thực hiện.

4. NHCSXH các địa phương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg .

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng giám đốc NHCSXH (qua Ban Tín dụng người nghèo) để xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm:

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

- Văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/9/2009 về mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài,

- Văn bản số 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/10/2011 về việc bổ sung mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở Malaysia).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);
- Các tổ chức CT - XH (để phối hợp thực hiện);
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT (để b/c);
- Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH;
- Các phòng, Ban CMNV tại HSC;
- TT Đào tạo, TT CNTT;
- Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, PC, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn

Có thể bạn quan tâm?

Luật đất đai 2003
Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 và hết hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
Luật đất đai năm 2013
Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2014
Luật Hôn nhân và gia đình 2014
Luật có hiệu lực từ 01/01/2015
Bộ luật Lao động năm 2012
Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/5/2013
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 ( hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
Luật số: 19/2003/QH11
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ( có hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
Luật số: 101/2015/QH13
Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Số: 100/2015/QH13
Bộ luật hình sự năm 1999 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018)
BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10
Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/07/2016
Luật số: 92/2015/QH13 Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Bộ Luật dân sự số: 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015./.
 
Tin nhiều người quan tâm
Làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền?
 
Giấy khám sức khỏe có thời hạn bao lâu?
Giấy khám sức khỏe là tài liệu quan trọng, “có mặt” trong hầu hết hồ sơ đăng ký học, hồ sơ xin việc...
 
Nhập hộ khẩu cho con muộn bị phạt thế nào?
Theo quy định của pháp luật về cư trú, trẻ sinh ra phải được nhập hộ khẩu cho trong thời hạn 60 ngày...
 
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Theo quy định của pháp luật, một doanh nghiệp có thể đăng ký tối đa bao nhiêu chi nhánh? Cùng Luật...
 
BỆNH NHÂN TỬ VONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BÁC SĨ CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
Bác sĩ là một nghề yêu cầu về bằng cấp, máy móc, yêu cầu kiểm định gắt gao vô cùng để có thể hành...
 

Thư viện video

Dành cho đối tác

Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty luật Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Nơi các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, thuế – kế toán, sở hữu trí tuệ, tố tụng, lao động, đất đai…đảm nhiệm.

Kinh tế đang phát triển, xã hội có sự phân công lao động rõ ràng. Và chúng tôi hiện diện trong cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành, chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chi tiết→

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tiến Sĩ, Luật Sư Nguyễn Hồng Thái
Tiến sĩ - Luật sư tranh tụng hình sự, dân sự

Luật Sư Trần Anh Minh
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự 


Luật Sư Nguyễn Văn Diên
Tư vấn pháp luật đất đai

Luật Sư Nguyễn Thị Tình
Luật sư tranh tụng Dân sự, Hình sự

Thạc Sĩ, Luật Sư Nguyễn Thị Hồng Liên
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư Phạm Thị Vân

Luật sư đất đai, doanh nghiệp, lao động


Luật Sư. Lê Ngọc Trung
Luật Sư: Tranh Tụng Doanh Nghiệp


Vũ Thị Hiếu
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý 
Copyright © 2014-2018 All Rights Reserved - luathongthai.com
Design by and support ThanhNam Software